Prowincja Chrystusa Króla

Wyższe Seminarium Duchowne

Zarząd Generalny SAC

Zjednoczenie

Prowincja Zwiastowania Pańskiego

Instytut Pallottiego

DEKRET Kongregacji ds. Zakonników i Instytutów Świeckich (1980)

ŚWIĘTA KONGREGACJA
DO SPRAW ZAKONNIKÓW
I INSTYTUTÓW ŚWIECKICH

Prot. n. R. 17-1/79

DEKRET

Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego, posiadające swój główny dom w Rzymie, opracowało starannie i sprawnie, stosując się do norm Soboru Watykańskiego II oraz innych postanowień Kościoła, tekst Prawa Podstawowego, który Przełożony Generalny przedstawił Stolicy Apostolskiej z prośbą o zatwierdzenie.

Kongregacja ds. Zakonników i Instytutów Świeckich, po poddaniu tegoż tekstu szczegółowemu zbadaniu przez konsultorów, biorąc pod uwagę pozytywny osąd posiedzenia z 24 października br., postanowiła, rozważywszy wszystko uważnie, dać pozytywną odpowiedź na przedłożoną prośbę.

W związku z tym mocą niniejszego dekretu Święta Kongregacja uznaje i zatwierdza przedstawiony jej tekst Prawa Podstawowego wedle oryginału opracowanego w języku włoskim i złożonego w Archiwum, z zachowaniem tego, co według prawa winno być zachowane.

Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych dyspozycji.

Edward Kardynał Pironio
Prefekt

+ Augustyn Mayer
Sekretarz

Rzym, 28 października 1980 r.